Almänna villkor

1. Medlemsvillkor/Köpvillkor

Köpvillkor fr.o.m. 2021-03-20

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Acid Training AB och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider. Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil. Inga fysiska medlemskort/klippkort distribueras.

2. Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet
Acid Training AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Acid Training AB om han/hon ångrat sitt köp. Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att kunden ångrat sig. Kunden får själv betala returkostnaderna när varor sänds tillbaka. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.
Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

3. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Acid Training AB.

4. Avtalstid och uppsägning
Acid Training AB erbjuder medlemskap både med och utan bindningstid. Månadsmedlemskapet (6 månader, 12 månader & Ingen bindningstid) gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK. 

Månadsmedlemskap
Uppsägning av löpande månadsdebitering

Löpande medlemskapen har en startkostand på 295 kr vid beställning av medlemskapet. Denna debiteras alltid vid uppstart av medlemskap även om man varit medlem tidigare. Vid byte mellan befintliga medlemskap tas denna startavgift ej ut. 

Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott.
Uppsägningstiden är 1 månad och begäran skickas till info@acidtraining.se
och avslutas 1 månad efter att en bekräftelse skickats tillbaka till kunden.

Uppdaterad av tillgängliga månadsmedlemskap och årsmedlemskap finns på https://www.acidtraining.se/bli-medlem/

Klippkort
• 10 kort: 1495 SEK (1 klipp = 149,50 SEK)

Medlemskapet betalas i förskott (pengarna dras direkt ifrån kundens kort vid köp) och är giltigt i 180 dagar eller tills samtliga klipp har förbrukats.

6. Avbokningsregler och missade pass
Vid avbokning inom 120 minuter från att passet startar debiteras en avgift på 45 SEK. Missar en medlem passet helt eller ej checkar in via appen/hemsidan innan passet startar debiteras 90 SEK. Det är medlemmen själv som ansvarar för att incheckning görs innan startat pass. Kunden måste befinna sig i lokalen för att checka in. 

5. Prisändringar
Acid Training AB äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

6. Avstängning vid utebliven betalning
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.

7. Månadsvis betalning
Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen. Om teckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på Acid TrainingAB konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig Acid Training AB rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. E-handel
För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank.

9. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter
Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap. Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst. Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver medlem styrka detta med ett intyg. Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Frysning av medlemskap ska ske i förväg. Endast vid sjukdom kan du ansöka om retroaktiv frysning.

Giltiga intyg:
Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast Graviditet: Inget intyg krävs Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt Resa i mer än 90 dagar: Tur- och returbiljett, adressändring eller dylikt Begäran om frysning av medlemskap skickas till info@acidtraing.se.

10. Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta Acid Training AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. Acid Training AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

11. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Acid Training AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter. Acid Training AB ansvarar heller inte för eventuella olycksfall som kan påverka fysiskt eller psykiskt på medlem

12. Praktiska ändringar
Acid Training AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema kan komma att ske. 

13. Kundregister i databas
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Acid Training AB behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter säljs eller utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund.

14. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Acid Training AB för överföring till denne.

15. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

16. Doping
Acid Training AB förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Acid Training AB. Ingen återbetalning sker.

17. Övriga avstägningar eller tvingande pauser

Acid Training förbehåller sig rätten att stänga av eller pausa medlemskap om en medlem ej följer gymmets värderingar oavsett om dessa är uttryckta i detalj i text /muntligt eller ej. Exempel kan vara  att ej visa respekt för andra medlemmar och besökare, lokalen och dess inventarier, träningsupplägg eller personal. Andra exempel kan även hänföras till att medlemmen utsätter sig själv eller andra för fara genom att träna på ett sätt som misstänks påverka hälsan negativt eller kan leda till skador, sjukdom eller andra negativa hälsotillstånd. Detta är enbart exempel och andra anledningar kan också ge leda till avstägningar och pauser. Bedöming och beslut om åtgärd tas av perosnalen på Acid Training AB

18. Cookies
Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.

Acid Training AB, 559108-8983
Tegnérgatan 18, 113 58, STOCKHOLM

info@acidtraining.se    
+46 702742086

2. Personuppgiftshantering

För att kunna identifiera dig som kund och betalare hanteras följande: 
Namn 
Adress 
Personnummer 
Bild 
Grupptillhörighet 
Medlemskap 

Beroende på hur du betalar kan följande uppgifter om dig hanteras följande: 
Kortuppgifter 
Bankkontouppgifter 
Personnummer 
Faktura-uppgifter, namn och adress 
E-post 

För att vi ska kunna kontakta dig och för att du ska kunna logga in i systemet hanteras följande: 
E-post 
Telefonnummer 
Grupptillhörigheter 

För vår och er egen statistik hanteras följande: 
Pass- och aktivitetshistorik 
Incheckningshistorik 
Kön 
Köphistorik 
Medlemskapshistorik 

I bokföringssyfte hanterar vi följande: 
Köphistorik 
Missade betalningar 

Hur länge sparas mina uppgifter? 
Vi sparar dina uppgifter så länge du är kund och medlem hos oss. Därefter kommer vi automatiskt att rensa bort dina uppgifter inom 1 år. 
Din betalningshistorik sparas så lång tid som krävs enligt bokföringslagen. 

Vilka rättigheter har jag? 
Som kund hos oss har du vissa rättigheter när det kommer till hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Rätt till tillgång – Du kan begära ut ett utdrag med all data som vi har sparat om dig. 
Rätt till rättelse – Du har rätt att korrigera den data vi har sparat om dig. 
Rätt till radering – Du har rätt att begära total radering av din data från vårt system. OBS, detta går bara göra när du inte längre har ett aktivt avtal med oss. 
Rätt till begränsning – Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, t.ex. när du anser att de är felaktiga och begärt rättelse. 
Rätt att göra invändningar – Du har rätt att göra invändningar på hur vi hanterar dina personuppgifter, t.ex. kan du neka att dina uppgifter används i direktmarknadsföringssyfte. 
Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få en kopia på din data i ett strukturerat och maskinläsligt format. 
Rätt att framföra klagan – Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten

Våra Studios

Stockholm:
Tegnérgatan 18
113 58 Stockholm

Kontakta oss

Acid Training Tegnérgatan
info@acidtraining.se
+46 (0)08-490 094 28

Följ oss
Acid Training AB

Org. nr: 559108-8983

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google